Blog

Ny tilmeldingsfrist/new registration date “SOS approach to feeding”

LOOKING FOR ENGLISH VERSION?: Please scroll to the bottom

Da vi stadig har ledige pladser til det tværfaglige kursus “SOS approach to feeding”, udvider vi tilmeldingsfristen til 19. september, så det er stadig muligt for dig og din kollega at deltage:-)
Kurset afholdes tæt på lufthavnen i Billund, så det er muligt at flyve dertil.

Kurset er for dig, der i dit arbejde oplever børn, der er kræsne og måske ligefrem bange for helt almindelig mad.
Kurset vil give dig viden om årsagerne bag og værktøjer til at ændre på problemerne på en måde og i et tempo, der gør at barnet tør ændre sig.

Den måde vi typisk privat og fagligt arbejder med kræsne børn på, er at bede dem om at smage på maden. Det får sjældent barnet til at begynde at spise maden – og i visse tilfælde bevirker det desværre, at barnet bliver endnu mere fobisk over for mad.

Før barnet er klar til at smage på ny mad, er det vigtigt at sikre sig at :

 • barnet føler sig tryg ved at sidde ved bordet
 • barnet føler sig tryg ved de voksne, der har ansvaret for måltidet
 • barnet har et sikkert rum ved bordet, hvor der ikke stilles krav om at smage på eller spise ny mad
 • at der serveres mad, som barnet kender og er tryg ved
 • barnet selv bestemmer om, hvad og hvor meget, der kommer på tallerkenen
 • barnet selv bestemmer hvad og hvor meget der spises
 • barnet ved at det selv kan styre processen i forhold til den nye mad

Du lærer hvordan du løser disse “FØR SPISNING”s problemer der gør, at barnet reagerer negativt, når det bliver bedt om at smage på ny mad. Når barnet føler sig tryg ved bordet og spiser sig mæt i kendt mad, er det tid at lære ny mad at kende.

Det er vigtigt at det sker i barnets tempo og at det er barnet selv (sanser og autonome nervesystem), der bestemmer hvilken mad, det gerne vil lære at kende og hvor langt det kommer med maden, for hver gang det øver sig.
Du lærer, hvordan du guider barnet igennem de 32 trin til spisning (trin 1: tolere at være i samme rum som maden -> trin 32 synke en mundfuld mad normalt) på en måde, så barnet opbygger kompetencer samtidig med at det føler kontrol over situationen. Det er først ved trin 27, at maden faktisk kommer ind i munden!!

Metoden kan bruges til alle aldre og til børn med særlige behov – men alt kan ikke nås på 4 dage…
SOS approach to feeding teamet har derfor udviklet online webinars, der stiller skarpt på forskellige fokus områder.
Vil du vide mere om en bestemt målgruppe eller et bestemt emne, så klik på linket:
https://sosapproach-conferences.com/conferencesworkshops/course-overview/
OBS. der er kun adgang til special webinarene, hvis du har gennemført SOS approach to feeding kurset!

BONUS:

Du får ved tilmelding adgang til alle videoer fra symposium 2018 (tungebåndskonferencen)

___________________________________________________________________________________

direct routes to and from Billund oktober 2019

ENGLISH

As we still have vacancies for the interdisciplinary course “SOS approach to feeding”, we extend the registration deadline to September 19th, so you and your colleague has still time to register:-)
The course is held right next to the airport of Billund, so you can come by plain.

The course is for those who, in their work, experience children who are picky eaters and perhaps even afraid of ordinary food.
The course will give you knowledge of the causes and tools to change the problems in a way and at a pace that makes the child dare to change.

The way we typically work privately and academically with picky eaters is to ask them to taste the food. It rarely causes the child to start eating the food – and in some cases it causes the child to become even more phobic of food.

On the course you will also learn to solve the “BEFORE EATING” problems that cause the child to react negatively to tasting food

It is extremely important to make sure that:

 • the child feels comfortable sitting at the table
 • the child feels comfortable with the adults who are responsible for the meal
 • the child has a safe room at the table where there is no requirement to taste or eat new food
 • that food is served which the child knows and is comfortable with
 • the child himself decides on what and how much that comes on the plate
 • the child himself decides what and how much is eaten
 • The child knows that it can control the process itself in relation to the new food

You learn how to solve these “BEFORE EATING” problems that cause the child to react negatively when asked to taste new food. When the child feels comfortable at the table and eats a lot in familiar food, it is time to get to know new food.

It is important that it happening in the child’s pace and that it is the child itself (senses and autonomic nervous system) that determines which food it wants to get to know and how far it comes with the food, for each time it exercises.
You will learn how to guide the child through the 32 steps to eating (Step 1: Tolerate to be in the same room as the food -> Step 32 to swallow a mouthful of food in a normal way) in a way that the child builds competences while feeling in control of the situation. It is only at step 27 that the food actually enters the mouth !!

The method can be used for all ages and for children with special needs – but everything cannot be reached in 4 days …
The SOS approach to feeding team has therefore developed online webinars that focus on different areas.
To learn more about a particular audience or topic, click the link:
https://sosapproach-conferences.com/conferencesworkshops/course-overview/
NB. there is only access to the advanced webinars if you have completed the SOS approach to feeding course!

BONUS:

When registrering, you will also get access to all videoes from symposium 2018 (the tongue tie conference)

Der er lukket for kommentarer.

Menu
Cookie- og privatlivspolitik